WYTYCZNE
do raportu

 
działanie: Ekologiczna mapa gminy
z zadania: Ekologiczna mapa gminy
etapu: Czas na klimat
 
Punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. (max. 3 p.)
W Urzędzie gminy uzyskajcie informacje o selektywnych punktach zbiórki odpadów tzn. PSZOK-ach, zaznaczcie na mapie te punkty. Zapytajcie o plany Urzędu Gminy w zakresie zwiększenia ich liczby.
Zakłady produkcyjne/ fermy hodowlane. (max. 3 p.)
Zlokalizujcie zakłady przemysłowe i duże fermy hodowalane na terenie gminy emitujące najwięcej zanieczyszczeń i gazów cieplarnianych. Opiszcie rodzaj produkcji lub hodowli w nich prowadzonej oraz jaki wpływ mogą mieć na klimat. Zaznaczie je na mapie gminy.
Punkty wykorzystujące odnawialne źródła energii (max. 4 p.)
Zlokalizujcie możliwie wszystkie punkty wykorzystujące energię solarną, wodną, wiatrową, geotermalną lub pozyskiwaną z bimasy na terenie Waszej Gminy. W tym celu możecie zasięgnąć informacji w Wydziale Środowiska Urzędu Gminy, ważny będzie też zwiad środowiskowy i odnalezienie indywidualnych gospodarstw domowych posiadających np. kolektory słoneczne. Wszystkie punkty zaznaczcie na mapie.
Dzikie składowiska śmieci (max. 2 p.)
Spróbujcie zlokalizować dzikie, nielegalne składowiska śmieci na terenie gmniy. Opiszcie rodzaj odpadów znajdujących się w nich, wskażcie zagrożenie dla atmosfery jakie niesie za sobą niewłaściwe postępowanie z odpadami. Istotną sprawą podczas oceny będzie opis planu działania sprzyjającego rozwiązaniu problemu z istniejącymi wysypiskami.
Ścieżki rowerowe (max. 1 p.)
Rower - to przyjazny środowisku i klimatowi środek transportu. Zbadajcie lokalizację ścieżek rowerowych w Waszej Gminie, określcie ich długość. W wypadku braku takich ścieżek na terenie gminy opiszcie dostępność dróg lokalnych w celu wykorzystania ich do jazdy rowerem.
Tereny zalesione,parki (max. 1 p.)
Dla pełnego obrazu Waszej Gmniy zaznaczcie lasy i parki położone na jej terenie. Zastanówcie się jakie są korzyści płynące dla klimatu z terenów zalesionych.

 MATERIAŁY DO ETAPU
Korzyści płynące z udziału w konkursie
Odnawialne źródła energii
Co to jest klimat?
Słownik pojęć
Ankieta ekologiczna wśród mieszkańców
Jak przeprowadzić ankietę ekologiczną wśród mieszkańców?
Diagnoza klimatyczna gminy - kwestionariusz